O nás

Súkromná základná umelecká škola na ulici Školskej v Dubnici nad Váhom  vznikla 1.9.2011 ako elokované pracovisko  Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, Bratislava. Od 1.9.2015 sa stala samostatnou školou s právnou subjektivitou.

Poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy je poskytovať odbornú výučbu v rôznych umeleckých odboroch, najmä tanečnom a výtvarnom. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj talentu so zámerom pripraviť deti k cieľavedomému rozvíjaniu vlastných schopností. Vyučovací proces je riadený podľa metodických pokynov Ministerstva školstva SR a v súlade s platným Školským vzdelávacím programom.

1-Vyhlasenie-VK-Dubnica

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti SZUŠ Dubnica nad Váhom 2015 2016

Pridaj komentár