Výberové konanie

Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava

Riaditeľka SZUŠ vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

učiteľ/ka tanečného odboru
na školský rok 2014/2015 na plný úväzok na dobu určitú

Termín podania prihlášky: do 15. júna 2014
Termín výberového konania: 25. jún 2014
Predpokladaný deň nástupu do práce: 2. september 2014

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • požadované vzdelanie: min. vyššie odborné vzdelanie (konzervatórium), vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • prax v požadovanom odbore výhodou

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu:

  • prihláška na výberové konanie (uviesť aj telefonický kontakt)
  • profesijný životopis
  • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas so spracovaním osobným údajov uchádzača na účely výberového konania

Výberové konanie bude prebiehať dňa 25. júna 2014 15:00 – 17:00 hod. v DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava. Požadované doklady je potrebné odoslať prípadne osobne doručiť do 15. júna. 2014 na adresu:

Lívia Spustová Dis. art.
Súkromná základná umelecká škola
Ružinovská 28
82104 Bratislava

Kategórie: Nezaradené. Záložka: bookmark.

Komentáre sú uzavreté.